වාත්තු කිරීම

වාත්තු කිරීම

නවීන වාත්තු තාක්‍ෂණය වැලඳ ගැනීම සඳහා ජේජේඩී හි ඇලුමිනියම් වාත්තු රේඛාව නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීන වේ. ආරම්භක ඩයි වාත්තු කිරීමේ සිට අපි ගුරුත්වාකර්ෂණ වාත්තු කිරීම, වැලි වාත්තු කිරීම සහ අඩු පීඩන වාත්තු කිරීම දියුණු කර ඇත්තෙමු. ගනුදෙනුකරුගේ නිෂ්පාදනවල අවශ්‍යතා අනුව වඩාත් සුදුසු වාත්තු විසඳුමක් JJD ට ලබා දිය හැකිය.