වාත්තු කිරීම මිය යන්න

වාත්තු කිරීම මිය යන්න

Customers අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අවශ්‍යතාවයන්හි පිරිවිතරයන් සපුරාලීම සඳහා අසාමාන්‍ය මිශ්‍ර ලෝහ නාමාවලියක් එන්නත් කළ හැකිය.
D එක් එක් ඩයි වාත්තු යන්ත්‍රයේ තනිවම උදුන කැප කර ඇති අතර, එකවර පුළුල් පරාසයක නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කිරීමට අපට හැකියාව ඇත, සැකසීමේ පිරිවැය අඩු කිරීම සහ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ප්‍රමුඛ වේලාවන් වැඩි දියුණු කිරීම.
J ජේජේට රික්ත ඩයි වාත්තු කිරීම, අර්ධ solid න ඩයි වාත්තු කිරීම සහ සුපිරි මන්දගාමී වේගය (එස්එස්එස්) ඩයි වාත්තු තාක්‍ෂණය ද ඇත