පුවත්

  • තැපැල් කාලය: ජුනි -24-2020

    ජේජේඩී පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය විසින් ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ වාත්තු කිරීමේ අච්චු සහ ක්‍රියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් සහ නිෂ්ක්‍රීය වායු ආධාරයෙන් පීඩනය යෙදීම මගින් මතුපිට වැලි පිපිරීමෙන් ඇතිවන වායු සිදුරු සහ හැකිලීම වැනි ගැටළු මුළුමනින්ම විසඳීම සඳහා ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර ඇත. ..වැඩිදුර කියවන්න »